INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

Impulsar la innovació i la investigació científica, i integrar els ODS i la sostenibilitat en la cultura empresarial del PCB

Activació de la sostenibilitat al PCB

Articular mecanismes per activar la sostenibilitat al PCB tot definint objectius de millora anual, indicadors de mesura i seguiment de la sostenibilitat i avaluació global de riscos incloent els vinculats als aspectes ASG (ambientals, socials i de governança).

Accions vinculades:

  • Aprovació de la política estratègica de sostenibilitat del PCB.
  • Incorporació a la gestió d’indicadors estratègics relacionats amb la sostenibilitat.
  • Transferència de la cultura de la sostenibilitat a tota l’organització mitjançant activitats de cohesió i reunions periòdiques d’equips. S’activen diverses accions (reunions d’equip, activitats de formació, materials divulgatius, etc.) per tal que la cultura de la sostenibilitat impregni i estigui present en el dia a dia de tot l’Equip PCB.
Estratègia de comunicació

Definir i implantar una estratègia de comunicació  que posicioni al PCB com a organització que contribueix al desenvolupament sostenible.

Accions vinculades:

  • Publicació d’una pàgina específica sobre sostenibilitat accessible des de la pàgina web del PCB.
  • Redacció d’un capítol sobre aspectes ambientals i socials a l’informe de balanç social anual.
  • Transmetre la sostenibilitat a la marca del Parc Científic de Barcelona.
Impuls a la innovació i a la investigació científica

Vigilància tecnològica per continuar oferint serveis i instal·lacions punters per afavorir la innovació i la investigació científica; inversions en infraestructura i tecnologia per habilitar nous espais i per augmentar la capacitat de recerca científica.

Accions vinculades:

  • Elaboració d’un nou pla estratègic del Parc per enfortir el seu paper com a agent tractor en el sector de recerca i ciències de la vida.

Notes de Sostenibilitat

Filter