CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES

Ser eficient en l’ús dels recursos, impulsar l’economia circular i promoure la compra i la contractació responsables

Promoció de la compra verda i contractació responsables

Es treballa per adaptar i millorar les compres i contractacions tenint en compte criteris de sostenibilitat.

Accions vinculades:

 • En els contractes marc adjudicats seleccionar els productes o serveis que incorporin ecoetiquetes o altres criteris de sostenibilitat.
 • Incorporar a les noves licitacions clàusules i requisits que afavoreixin la compra verda i la contractació socialment responsable.
 • Formació del personal del PCB involucrat en processos de compres en ambientalització de licitacions basant-se en els models i estàndards que ja promou l’administració pública.
Estalvi i eficiència en l’ús de recursos naturals

Millora contínua dels processos operacionals per identificar millores que suposin un major control i una reducció en l’ús de recursos (electricitat, aigua i gas natural).

Accions vinculades:

 • Optimitzar els consums energètics a través de l’anàlisi de dades dels comptadors interns.
 • Millores als edificis i instal·lacions per aconseguir estalviar en climatització, il·luminació eficient, i sistemes de detecció intel·ligent, entre d’altres.
 • Renovacions de grans equipaments científics buscant la màxima eficiència energètica i el baix consum.
 • Valorar la contractació d’una auditoria energètica i d’una auditoria hídrica per identificar oportunitats de millora.
Impuls de l’economia circular

Continuar amb les accions orientades a donar una segona vida als materials usats i reduir l’ús de matèries primeres.

Accions vinculades:

 • Donació a tercers de mobles en bon estat o equips científics que cal substituir per dotar-los d’una segona vida i evitar així que esdevinguin residus.
 • Retorn al canal productiu de materials que es poden reutilitzar com els acumuladors de fred.
Gestió de residus

Prevenir la generació de residus i assegurar la correcta recollida selectiva per facilitar la seva valorització posterior.

Accions vinculades:

 • Promoció de l’ús d’eines digitals per reduir el consum de paper.
 • Segregació de materials valoritzables: taps i caixes de polietilè d’alta densitat o mòbils en desús, entre d’altres.
 • Treballar conjuntament amb la cafeteria per trobar solucions que permetin reduir els residus.
 • Accions per estalvi energètic:
  • Solucions arquitectòniques per disminuir la dispersió tèrmica: instal·lació de portes automàtiques a diferents punts del centre.
  • Instal·lació de sistema LED per il·luminar els nous espais de laboratori i substitució progressiva de l’enllumenat fluorescent a espais comuns i oficines.
   • Superfície Any 2021 4.748,57 m2
   • Superfície any 2022 1.480,42 m2
 • Accions d’estalvi d’aigua:
  • Aixetes de sanitaris amb airejadors i temporitzadors.
  • Jardins amb vegetació amb baixa demanda d’aigua.
  • Circuit de retorn per aprofitament de l’aigua de rebuig de la planta de producció d’aigua desionitzada a Clúster II.
 • Impuls de l’economia circular i la prevenció de residus:
  • Eliminació d’ampolles i vasos de plàstic de les sales de reunions.
  • Eliminació de les papereres individuals per facilitar la segregació.
  • Substitució parcial de cafeteres de càpsules per cafeteres sense càpsules.
  • Donacions de mobiliari en bon estat.
  • Donacions d’equipament científic.
  • Retorn dels blocs de fred al circuit de transport de mostres congelades.
  • Polietilè d’alta densitat (Taps i caixes).
  • Recollida de mòbils en desús per reaprofitament de metalls i materials valuosos.

Notes de Sostenibilitat

Filter