Skip to main content
< Tornar a notícies
 23.07.2020

La Comunitat del PCB, un mosaic de nacionalitats amb predomini de la gent jove i més dones que homes

El Parc Científic de Barcelona aplega una comunitat de més de 2.900 professionals –entre personal investigador, tècnic, emprenedor i empresarial– en un total de 114 entitats instal·lades als seus espais, que centren la seva activitat majoritàriament al sector salut: farmàcia, biotecnologia, dispositius mèdics, nutrició i cosmètica.

 

En els darrers 10 anys, la comunitat del Parc ha crescut en més de 1.400 persones. Tots aquests professionals que conviuen al Parc provenen de 56 nacionalitats diferents: un 80% d’Espanya, un 11 % d’altres països de la Unió Europea i un 9% de la resta del món. Itàlia encapçala el rànquing de treballadors d’altres nacionalitats, seguida per l’Índia, França, Alemanya i el Regne Unit.

Una comunitat jove

La mitjana d’edat és de 36 anys (35 anys, dones i  38 anys, homes) essent la població de menys de 30 anys la més important (36%). Només un 11% de la població del Parc té més de 50 anys. El 30% de la població del Parc té entre 31 i 40 anys mentre que el 24% té entre 41 i 50 anys. Quant a la perspectiva de gènere, les dades indiquen una representació molt paritària  (52% dones i 48% homes), que es manté estable els darrers anys tot i que amb un lleuger increment dels homes.

Tot i això, l’evolució del gènere en funció de l’edat entre el sector de recerca pública i la resta d’activitat del Parc (recerca privada i altres activitats de suport a la recerca) té un comportament molt diferent.

Al sector de recerca pública, destaca una davallada molt pronunciada de la presència de la dona a mesura que es fa gran, passant d’un 14% de la població de dones de menys de 30 anys, fins a un 2% de dones de 50 anys. La presència d’homes de més de 50 anys també disminueix però no tan abruptament, passant d’un 11% d’homes de menys de 30 anys a un 3% d’homes de més de 50 anys.

A la resta d’activitats, la presència de la dona es manté estable fins als 50 anys representant entre un 6% i un 7% de la població i disminuint fins al 2% a la franja de més de 50 anys. D’altra banda, la presència d’homes és força equitativa amb un 6% i només baixant fins al 4% a la franja de més de 50 anys.

Equip PCB

El Parc Científic de Barcelona va tancar l’any 2019 amb un total de 96 treballadors en plantilla i una mitjana d’edat de 44 anys. Els menors de 30 anys representen un 8% de la plantilla, entre 31 anys i 40 anys hi ha un 23% de la plantilla i un 28% de la plantilla supera els 50 anys. El cens total de la població del Parc s’ha mantingut estable els últims anys, pel que fa al perfil formatiu, la mitjana d’edat i la presència de dones a la plantilla, que continua sent majoritària

Només s’ha modificat lleugerament la proporció de gènere, augmentant la presència masculina del 34% al 36%, tot continuant amb un percentatge majoritari de dones a la plantilla (un 64%) i una representació paritària als càrrecs de responsabilitat.

La qualificació professional de l’equip humà del Parc també és molt similar en relació amb anys anteriors: ocupen el primer lloc els perfils de grau, llicenciatura o diplomatura (52%), seguit pels cicles formatius, batxillerat o altres (34%) i finalment els de doctorat (14%).

D’altra banda, destacar també que el Parc supera la quota obligatòria de reserva per a persones amb discapacitat en compliment de la Llei d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI). Segons el  balanç a la data de tancament de l´exercici, 2019, el nombre de persones contractades amb discapacitat és del 3% de la plantilla, superant en un punt percentual el mínim exigit per la llei.