Skip to main content
< Tornar a notícies
Maria Terrades, directora del Parc Científic de Barcelona.
 23.02.2023

El Parc Científic refinança el deute de 36,7 M€ amb el Ministeri de Ciència i Innovació

El Parc Científic de Barcelona (PCB) ha refinançat el deute vençut de 36,7 M€ amb el Ministeri de Ciència i Innovació a 25 anys. Aquest nou calendari permet que tingui una situació financera estable, tant a curt com a llarg termini, i que consolidi la seva viabilitat econòmicament autosostenible. La Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona (UB) donen suport al refinançament, la primera presentant-se com a garant davant del Ministeri i la segona, donant garantia a la Generalitat. El ràpid creixement d’ocupació d’espais del PCB ha permès avançar dos anys els resultats previstos en el pla de viabilitat.

El Parc Científic de Barcelona va ser fundat per iniciativa de la Universitat de Barcelona el 1997 i, per tal de construir els 8 edificis que el conformen amb 100.000 m2 disponibles, ha arribat a acumular un deute de 113 M€.

El PCB va tancar el primer exercici en positiu l’any 2017 amb 340.000 € de resultat i un EBITDA de 5,5 M€, després de 20 anys de la seva creació. Durant els últims 5 anys s’han millorat els resultats econòmics fins a tenir un tancament d’any 2022 amb un EBITDA de 7,2 M€ i un resultat de 2,4 M€.

Gràcies a l’EBITDA positiu aconseguit en els darrers anys, el deute màxim s’ha pogut anar amortitzant fins a arribar a un deute actual de 75 M€, 36 M€ amb la Generalitat de Catalunya i 39 M€ amb el Ministeri, dels quals 36,7 M€ estaven vençuts.

Refinançament del deute vençut amb el Ministeri de Ciència i Innovació

Aquesta solvència econòmica i el compliment del pla de viabilitat durant els últims anys ha permès que el PCB pogués sol·licitar el refinançament del deute vençut amb el Ministeri de Ciència i Innovació a 25 anys, amb els 5 primers en carència, a l’empara de la disposició addicional quinzena en matèria de suport financer a les actuacions en parcs científics i tecnològics de la Llei 11/2020, de 30 de Desembre de 2020, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, i l’Ordre CIN/822/2021, de 29 de juliol, del Ministeri de Ciència i Innovació, per la qual se li dona compliment. Després d’obtenir l’aprovació del Ministeri, així com l’informe favorable del Ministeri d’Hisenda, s’ha fet efectiu el refinançament de 36,7 M€ que s’ajusta al previst al pla de viabilitat del PCB.

Suport de la Generalitat de Catalunya i de la Universitat de Barcelona

Per al refinançament amb el Ministeri de Ciència i Innovació, a més de demostrar la seva viabilitat econòmica, el PCB ha comptat amb la garantia de la Generalitat de Catalunya, que addicionalment ha reajustat el calendari de retorn del préstec del Parc cap a la Generalitat, allargant el termini 3 anys, i minorant les quotes del període més immediat (2022-27), tot traslladant l’import als darrers anys d’amortització del préstec.

Tant la garantia de pagament com el reajustament del préstec ha permès que el Parc pugui continuar amb el seu pla de viabilitat, i encaixar el retorn del deute vençut amb el nou calendari del Ministeri.

La Universitat de Barcelona, que ha fet del Parc una de les seves peces clau en l’àmbit de la recerca, la innovació i la transferència durant els seus 25 anys d’existència, ha estat clau per obtenir el refinançament, aportant-se com a contra garantia de pagament a la Generalitat en cas que el PCB no pogués atendre el nou calendari del préstec.

El rector de la Universitat de Barcelona i president del Patronat del PCB, Joan Guàrdia, ha expressat que “aquesta fita referma la consolidació del PCB com a pilar de la recerca, la innovació i la transferència en l’àmbit de la salut”. Un fet que, ha destacat, “no només reforça el lideratge de la Universitat de Barcelona en aquest àmbit del coneixement especialment clau després de la pandèmia, sinó que contribueix decisivament al fet que l’eix salut de la ciutat format per la futura ampliació del Clínic, els campus de Diagonal, el PCB i Bellvitge, continuï avançant cap a la seva consolidació definitiva”. Aquesta aposta, conclou, “és especialment destacable també per provar la rellevància de les dinàmiques de cooperació interinstitucional, com ara l’endegada ara entre el Ministeri de Ciència i Innovació, la Generalitat i la mateixa Universitat de Barcelona, que ha possibilitat aquest acord per refinançar el PCB”.

Pla de viabilitat

El compliment del pla de viabilitat durant els últims 5 anys ha estat clau per demostrar l’assoliment d’objectius i la viabilitat del projecte.

Un dels eixos estratègics es basa en el creixement de l’ocupació del PCB, amb una previsió de plena ocupació de 31.500 m2 cap a finals del 2025. Aquest creixement ha estat molt més ràpid del previst en el pla, amb 31.000 m2 ocupats actualment i previsió d’arribar a la plena ocupació durant el 2023. Aquest eix ha reportat un creixement d’1,2 M€ del resultat d’explotació durant el període 2017-2022, representant el 70% d’aquest.

El segon gran eix del pla ha estat l’optimització de la rendibilitat de les plataformes científiques, altres serveis i concessions del PCB, tot millorant ingressos i ajustant la despesa. Durant el mateix període, el segon eix ha permès un creixement de 0,5 M€, representant el 30% de l’increment del resultat brut d’explotació.

En conjunt, s’ha aconseguit incrementar un 31% el resultat brut d’explotació del Parc durant els darrers 5 anys, passant de 5,5 M€ a 7,2 M€.

Nous projectes

El PCB treballa ara en l’habilitació de l’edifici CUB, concebut inicialment com a auditori, per tal d’habilitar 1.900 m2 addicionals d’espais de laboratori no experimental i poder posar-los a disposició del sector de ciències de la vida.

“Tot i que actualment el Parc inicia una etapa de màxima ocupació, i econòmicament estable, el sector de ciències de la vida continua creixent. El Parc, conjuntament amb la Universitat de Barcelona, treballa per tal de poder afrontar les necessitats d’espais que necessita el sector”, explica Maria Terrades, directora del Parc Científic de Barcelona.