Skip to main content
< Tornar a notícies
 13.12.2021

Comunicat: Ús d’animals de laboratori en recerca biomèdica

Tot i els grans avenços en recerca biomèdica, actualment l’experimentació amb animals encara no pot ser substituïda en la seva totalitat. En el procés de descobriment de nous fàrmacs o teràpies, per tal de garantir-ne l’eficàcia i la seguretat es maximitzen els assajos sense animals, prediccions in silico, assajos in vitro o proves en cultius cel·lulars o de teixits, però en alguns casos encara es necessita realitzar assajos in vivo (amb animals).

Els treballs amb animals de laboratori estan sotmesos a regulacions i normatives europees molt estrictes orientades a supervisar i assegurar el benestar de l’animal i aplicar sempre els conceptes de Reemplaçament, Reducció i Refinament. Abans de començar qualsevol projecte amb experimentació animal, aquest ha d’ésser avaluat tant per un Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA) com per un òrgan habilitat que vetllarà per assegurar que el projecte compleix els requisits de l’article 34 del Reial decret 53/2013. En el cas d’obtenir un informe favorable d’un òrgan habilitat es pot procedir a obtenir l’autorització de l’òrgan competent per poder realitzar el projecte.

El Parc Científic de Barcelona participa en un projecte RETOS per desenvolupar un nou fàrmac antifibròtic que serveixi pel tractament de la fibrosi hepàtica i mielofibrosi, malalties d’alta incidència global i sense tractament disponible actualment. Per dur a terme la fase preclínica del projecte que permeti avaluar la seguretat de la molècula candidata, és necessari realitzar un estudi amb animals en compliment de la normativa.

En el marc d’aquest projecte s’ha hagut d’externalitzar part de l’estudi i la selecció del contractista s’ha fet mitjançant licitació pública (procediment obert) regulada a la Llei de contractació del sector públic, on qualsevol empresa podia presentar-se, amb transparència i on s’exigia que l’empresa adjudicatària complís amb tots els requisits de solvència i capacitat per contractar, entre d’altres, comptar amb el certificat de bones pràctiques de laboratori, que en el cas de l’adjudicatària es va renovar l’octubre de 2021.

Tant la direcció del Parc Científic de Barcelona, com els equips implicats en el projecte i el CEEA es comprometen a vetllar pel benestar dels animals durant tota l’execució del projecte.