Portal de Transparència

Normativa

Normativa administrativa general

Organització i procediment administratiu

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Contractació

Normativa estatal

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de   26 de febrero de 2014

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

Administració electrònica

Normativa estatal

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

Normativa de la Universitat de Barcelona

Reglament d’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern en data 19 de juliol de 2012

Normativa d’identificació i signatura electrònica, aprovada pel Consell de Govern de 14 de febrer de 2018

Protecció de dades de caràcter personal

Reglament general de Protecció de Dades

Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades)

Normativa estatal

Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999) [Aplicable en allò que no s’oposi al Reglament (UE) 2016/679]

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17, de 19.01.2008) [Aplicable en allò que no s’oposi al Reglament (UE) 2016/679]

Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades

Normativa de la Generalitat de Catalunya

Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (DOGC núm. 5731, de 8.10.2010)

Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (DOGC núm. 3835, de 04.03.2003)

Normativa de la Universitat de Barcelona

Regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal en la UB, Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona (DOGC núm. 2127 de 13.11.95)