Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia

La Plataforma de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX) ofereix serveis de recerca i desenvolupament en l’àmbit de toxicologia, ADME i Microbiologia per al sector farmacèutic, veterinari, productes sanitaris, higiene personal, alimentació, cosmètic, químic i nanotecnològic.


La plataforma és membre del Centre de Recerca en Toxicologia (CERETOX), i posseeix la certificació de bones pràctiques de laboratori (BPLs) en la branca sanitària per poder realitzar tot tipus d’estudis regulatoris de seguretat
in vitro i in vivo.

 

Serveis

 • Projectes d’investigació per contracte (CRO)
 • Servei d’ADME
  • Qualificació de mètodes bioanalítics.
  • Estudis farmacocinètics.
 • Servei de toxicologia experimental in vitro
  • Avaluació d’efectes tòxics i genotòxics, eficàcia, permeabilitat i hemocompatibilitat.
  • Desenvolupament de línies cel·lulars i teixits ex vivo o reconstruïts.
  • Quantificació de principis actius i biomarcadors.
  • Estudis de mutagenicitat i genotoxicitat, citotoxicitat, neurotoxicitat, toxicitat mitocondrial, irritació i sensibilització, biodisponibilitat, permeabilitat dèrmica, eficàcia cosmètica.
 • Servei de toxicologia in vivo
  • Genotoxicitat.
  • Toxicitat aguda o de dosis repetides per múltiples vies d’administració.
  • Toxicología del desenvolupament.
  • Palatabilitat.
  • Irritació/tolerància.
  • Sensibilització.
  • Implantació de productes sanitaris.
  • Estudis de camp.
  • Servei de patologia clínica i patològica per a anàlisis hematològiques, bioquímiques, d’orina, tests de coagulació, biomarcadors específics, histotècnia.
 • Servei d’Ecotoxicologia
  • Avaluació del risc o la seguretat dels productes a nivell mediambiental d’espècies aquàtiques (algues, crustacis i peixos), espècies terrestres (bactèries nitrificants, cucs i plantes).
  • Estudis de camp a fi d’avaluar la toxicitat o genotoxicitat mediambiental en diferents organismes i biosistemes.
 • Servei de Microbiologia
  • Determinació de la concentració inhibitòria mínima (MIC) en bactèries específiques resistents i no resistents.
  • Realització assajos de ‘challenge’.
  • Control d’inòculs.
  • Determinació d’endotoxines.
  • Hemocultius.
 • Informes d’expert, de seguretat i d’anàlisis de riscos.
 • Assessorament i consultoria.

Altres serveis científics:

Estabulari
Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA)