Presentació

El CEEA del Parc Científic de Barcelona té la funció de donar compliment a la normativa vigent (RD 53/2013; Directiva 2010/63/UE; Decret 214/1997/GC, Ordre ECC/566/2015), per les quals es regula la utilització d'animals per a experimentació i altres finalitats científiques.

Segons la normativa s’estableix que "els centres usuaris estan obligats a tenir un comitè d’ètica d'experimentació animal, el qual ha de vetllar per la cura i el benestar dels animals d'experimentació".

El CEEA-PCB, com a òrgan habilitat, es reuneix mensualment en convocatòria ordinària i en convocatòria extraordinària sempre que la Presidenta ho proposi. En cas de que el CEEA no pugui avaluar tots els projectes inclosos dins d’una sessió, farà una convocatòria extraordinària dins dels 15 dies posteriors.Funcions

Les funcions del CEEA són les següents:

a) Informar sobre la realització dels procediments d'experimentació, prèvia avaluació de la idoneïtat del procediment en relació amb els objectius de l'estudi, la possibilitat d'assolir conclusions vàlides amb el menor nombre possible d'animals, la consideració de mètodes alternatius a la utilització dels animals i la idoneïtat de les espècies seleccionades.

b) Assessorar el personal que treballa amb animals sobre l’aplicació del requisit de reemplaçament, reducció i refinament, i mantenir-lo informat sobre els avenços tècnics i científics en l’aplicació d’aquest requisit.

c) Vetllar per tal que els animals no pateixin innecessàriament i perquè se'ls proporcioni, quan sigui necessari, analgèsics, anestèsics o altres mètodes destinats a eliminar al màxim el dolor, el patiment o l'angoixa.

d) Controlar que s'utilitzen mètodes humanitaris d’eutanàsia.

e) Vetllar perquè el personal que participa en els procediments estigui preparat per dur a terme les tasques encomanades.

f) Revisar procediments ja avaluats o suspendre qualsevol procediment ja iniciat que no s'ajusti als requisits que estableix el protocol.

g) Realitzar l’avaluació retrospectiva d’aquells projectes que incloguin procediments severs i en els casos en què, en l’avaluació del projecte, s'hagi cregut convenient.

h) Remetre a l’òrgan competent, un informe anual detallat de les seves activitats on s’ha d’incloure com a mínim una relació de tots els projectes que hagi avaluat i dels que hagi avaluat retrospectivament.Composició

Els comitès ètics d'experimentació animal han d'estar integrats per un mínim de 3 persones amb experiència i coneixements per vetllar pel benestar i la cura dels animals, les instal·lacions i els procediments d'experimentació. Els membres que, com a mínim, han de formar part d'aquests comitès, seran els següents: a) L'assessor en benestar animal del centre.

b) Un representant de la unitat de garantia de qualitat del centre, quan existeixi, o en el seu defecte, un investigador del centre no directament implicat en el procediment que s'hagi d'informar.

c) Una persona amb experiència i coneixements en benestar dels animals que no tingui relació directa amb el centre o amb el procediment de què es tracti.Reglament intern Legislació

Calendari reunions CEEA-OH-PCB

El CEEA-PCB es reuneix en sessió ordinària el primer divendres de cada mes. En cas de canvi de data, es mantindrà les dates límit de presentació de projectes, per tal de garantir que siguin avaluats tots els que s’han presentat dins dels terminis establerts. Les reunions planificades per a aquest any són:

Termini de presentació de projectes

Data de tancament de l'ordre del dia

Data de reunió

09/01/2023

11/01/2023

13/01/2023

30/01/2023

01/02/2023

03/02/2023

27/02/2023

01/03/2023

03/03/2023

10/04/2023

12/04/2023

14/04/2023

01/05/2023

03/05/2023

05/05/2023

29/05/2023

31/05/2023

02/06/2023

03/07/2023

05/07/2023

07/07/2023

04/09/2023

06/09/2023

08/09/2023

02/10/2023

04/10/2023

06/10/2023

30/10/2023

01/11/2023

03/11/2023

27/11/2023

29/11/2023

01/12/2023Tramitació de projectes

Consideracions prèvies

Documentació projectes

Avaluació projectes

Modificacions d’un projecte autoritzat

Pròrroga d’un projecte autoritzat

Resolució de les autoritzacions

Consideracions prèvies

Les memòries dels procediments d’experimentació amb animals, s’han de demanar englobats en un projecte. Un projecte pot incloure un o més procediments, sempre i quan aquests tinguin un objectiu científic comú. Els formularis es poden trobar a:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Projectes-dexperimentacio-amb-animals-autoritzacions-i-comunicacions
(utilitzeu Internet explorer, no funciona amb Google Chrome)
Els tipus de projectes poden ser:

 • Projectes de Tipus I són els projectes en què es donen simultàniament les tres circumstàncies següents:
  • Impliquen exclusivament procediments classificats com a "sense recuperació", "lleus" o "moderats".
  • No utilitzen primats.
  • Es realitzen per complir requisits legals o reglamentaris, o amb fins de producció o diagnòstic per mètodes establerts.
 • Projectes de Tipus II són els projectes en què es donen simultàniament les circumstàncies següents:
  •  Impliquen exclusivament procediments classificats com a "sense recuperació", "lleus" o "moderats".
  • No utilitzen primats.
 • Projectes de Tipus III són la resta de projectes.

En el cas de projectes Tipus II i III, s’ha de demanar autorització prèvia i expressa a la Generalitat de Catalunya com a òrgan competent  (Direcció General de Política Ambiental. Servei de Biodiversitat). Els projectes Tipus I amb procediment/s no inclosos en cap dels supòsits de l'article 34 del Decret 214/1997, de 30 de juliol, s'han de comunicar prèvia avaluació del CEEA-PCB.

Documentació projectes

La documentació s’ha de fer arribar al ceea-pcb@pcb.ub.cat. El CEEA no acceptarà cap projecte que es presenti sense la documentació i contingut mínim necessari. Si tot és correcte, s’inclourà en la propera convocatòria de reunió del CEEA sempre que s’hagi rebut dins del termini establert.
L’investigador responsable ha d’enviar al CEEA-PCB per tal de ser avaluat:

 • La memòria del projecte (en català o castellà).
 • La/les memòries dels procediments (en català o castellà).
 • “Resumen no Técnico” (per projectes tipus II o III) almenys en castellà.

Avaluació projectes

El CEEA-PCB emetrà un informe que enviarà a l’Investigador responsable del projecte. En cas de:

 • Favorable: El CEEA-PCB tramita la sol·licitud a la Generalitat. El CEEA-PCB rep un acusament de rebuda de la tramitació que reenvia a l’Investigador principal. L’Investigador principal, a més, rep @ automàtics per part de l’administració on s’informa dels canvis d’estat del procés.
 • Favorable amb esmenes: l’investigador ha d’enviar la memòria amb les modificacions proposades per tal que el CEEA les valori. Si tot és correcte s’emetrà l’informe Favorable.
 • Desfavorable: l’Investigador ha de refer la memòria d’acord amb les propostes del CEEA. La memòria tornarà a ser avaluada pel Comitè.

Per tal que l’òrgan competent pugui emetre la seva resolució és necessari un informe d’un òrgan habilitat. (Art.33 RD 53/2013). En cas que el responsable del projecte no el demani en un òrgan habilitat diferent al CEEA-OH-PCB, aquest comitè farà l’informe corresponent. Aquest tràmit està subjecte a una la tarifa de 110€/projecte. L’avaluació del projecte per part de l’òrgan habilitat, pot determinar si el projecte ha d’avaluar-se de forma retrospectiva i quan s’ha de realitzar. En projectes tipus III és obligatòria l’avaluació retrospectiva.
El CEEA-PCB és l’encarregat de trametre tota la documentació a la Generalitat de Catalunya per tal de sol·licitar l’autorització corresponent.

Modificacions d’un projecte autoritzat

Qualsevol modificació de la memòria descriptiva d'algun dels procediments d'un projecte prèviament autoritzat ha de ser comunicada al CEEA-PCB. 
En cas de modificacions rellevants caldrà una nova autorització i s’haurà de presentar de nou les memòries del projecte i dels procediments. S’haurà d’indicar els motius de les modificacions i fer-ne una justificació.
Es considera modificació rellevant aquella que comporta un augment del nombre d'animals a utilitzar en el cas d'espècies protegides o la utilització d'una nova espècie protegida, un augment de dolor o patiment de l'animal, s'efectuïn en un lloc diferent del previst inicialment, o requereixin l'alliberament de l'animal al medi natural així com qualsevol canvi del projecte que pugui tenir un impacte negatiu en el benestar dels animals.
En cas que el CEEA determini que la modificació no és rellevant, es tramitarà la comunicació directament a l’òrgan competent sense haver de presentar de nou la memòria.

Pròrroga d’un projecte autoritzat

Per prorrogar l'autorització o la comunicació d'un projecte d'experimentació amb animals s'ha de sol·licitar prèviament a l'acabament del període de validesa.

Resolució de les autoritzacions

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya és l’òrgan competent que emet les resolucions, autoritza la realització de projectes amb animals d’experimentació i estableix el període de vigència. No es pot començar cap procediment fins que no es té una autorització per part de l’òrgan competent.

 

 

 

Acreditació personal

Documentació

Requisits per obtenir la capacitació inicial

Superació Treball Sota Supervisió (TSS)

Manteniment de la capacitació

Analogia amb les acreditacions del personal segons el Decret 214/1997

Segons el Capítol II de l’Ordre ECC/566/2015, tota persona que treballi amb animals amb finalitats experimentals ha de tenir la capacitació corresponent segons les funcions que ha de realitzar:

 • Cura dels animals
 • Eutanàsia dels animals
 • Realització dels procediments
 • Disseny dels projectes i procediments
 • Responsable de la supervisió “in situ” del benestar i les atencions dels animals
 • Veterinari designat

 

Reconeixement de la capacitació del personal que manipuli animals per a l'experimentació

InformacióDocumentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 • Diploma del curs de formació reconegut[1]
 • Acreditació dels continguts del curs de formació[2]
 • Certificat del centre sobre la superació del treball sota supervisió[3]
 • Títol universitari[4]
 • Títol de formació professional o certificat de professionalitat que contemplin els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a cada funció, segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli els animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència[5]
 • Documentació acreditativa de coneixements o experiència en medicina d'animals utilitzats en experimentació i amb altres fins científics, incloent-hi la docència[6]
 • Còpia del NIF/NIE, en cas que hagi denegat la seva obtenció

 

[1] Per a totes les funcions, excepte en la de veterinari designat si presenta documentació que demostri coneixements o experiència en medicina d'animals utilitzats en experimentació i amb altres fins científics, incloent-hi la docència; i les de tenir cura dels animals, eutanàsia i realització de procediments, si té títol de formació professional o certificat de professionalitat, que reculli els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a cada funció segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli els animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.
[2]Només per a cursos realitzats a l'estranger.
[3]Per a les funcions de tenir cura dels animals, eutanàsia i realització de procediments, excepte si té títol de formació professional o certificat de professionalitat.
[4]Per a les funcions de disseny de projectes i procediments, supervisió “in situ” del benestar animal i veterinari designat.
[5]Per a les funcions de tenir cura dels animals, eutanàsia i realització de procediments, sense més requisits addicionals.Requisits per obtenir la capacitació inicial

Funció per tenir cura dels animals (a) / Funció d'eutanàsia dels animals (b) / Funció de realització dels procediments (c)
Per obtenir el reconeixement de la capacitació per a aquestes funcions es requereix el compliment d'algun dels requisits següents:

 • Estar en possessió d'un títol de formació professional o certificat de professionalitat que contemplin els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a cada funció segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli els animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència.
 • Superar els cursos de formació dirigits a assolir els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a cada funció, segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, i el desenvolupament d'un període de treball sota supervisió fins a l'adquisició de la destresa necessària per realitzar cada funció de manera autònoma.

Funció de disseny dels projectes i procediments (d)
Per obtenir el reconeixement de la capacitació per a aquesta funció es requereix el compliment dels requisits següents:

 • Disposar d'un títol universitari de llicenciat, grau, màster o doctor, o equivalents, en Biologia (animal), Medicina, Veterinària o qualsevol altra disciplina que incorpori en el seu programa formatiu estudis sobre biologia i fisiologia animal.
 • Superar els cursos de formació dirigits a assolir els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció, segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març.

També podrà obtenir la capacitació per aquesta funció qui disposi d'un títol de llicenciat, grau, màster o doctor, o equivalents, diferents dels indicats en el 'número 1', i que superin els cursos als quals es refereix el 'número 2', sempre que aquests cursos incloguin un mòdul addicional sobre fonaments de biologia i fisiologia animal, orientat a l'espècie o grup d'espècies involucrades.
Funció de responsable de la supervisió "in situ" del benestar i les atencions dels animals (e)
Per obtenir el reconeixement de la capacitació per a aquesta funció es requereix el compliment dels requisits següents:

 • Disposar d'un títol universitari de llicenciat, grau, màster o doctor, o equivalents, en Biologia (animal), Medicina, Veterinària o qualsevol altra disciplina que incorpori en el seu programa formatiu estudis sobre biologia i fisiologia animal.
 • Superar els cursos de formació dirigits a assolir els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció, segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març.

Funció de veterinari designat (f)
Per obtenir el reconeixement de la capacitació per a aquesta funció es requereix el compliment dels requisits següents:

 • Disposar d'un títol universitari de llicenciat, grau, màster o doctor, o equivalents que permeti l'exercici de la veterinària.
 • Superar els cursos de formació dirigits a assolir els resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció, segons l'annex I de l'Ordre ECC/566/2015, de 20 de març*.

*Es podrà exceptuar la superació d'aquests cursos a qui demostri documentalment coneixements o experiència en medicina d'animals utilitzats en experimentació i amb altres fins científics o docents, equivalents als resultats d'aprenentatge inclosos en els mòduls corresponents a aquesta funció.

 

Superació Treball Sota Supervisió (TSS)

El TSS s’ha de dur a terme una vegada s’hagi superat els continguts teòrics i pràctics dels cursos de formació per les funcions (a) (b) i (c) i s’ha de dur a terme en un entorn real de treball. La supervisió la pot dur a terme personal autoritzat pel Responsable de l’Estabulari qui ha d’estar capacitat, com a mínim, per a les funcions específiques objecte de la supervisió.
La durada del TSS ha de ser com a mínim:

 • Funció (a): 20 hores + 5 hores per grup d’espècies (mínim 25 hores)
 • Funció (b): 10 hores + 5 hores per grup d’espècies (mínim 15 hores)
 • Funció (c): 100 hores + 20 hores per grup d’espècies (mínim 120 hores)

La persona autoritzada a fer la supervisió farà un informe on ha de constar la durada i les habilitats adquirides i finalment, després d’una avaluació per part d’algun responsable del centre s’expedirà un certificat de superació del període de Treball Sota Supervisió.
Qualsevol persona que vulgui realitzar el TSS s’ha de posar en contacte amb l’Estabulari per tal de programar el pla de formació.

 

 

Manteniment de la capacitació

La capacitat inicial per el desenvolupament de les funcions tenen una vigència de vuit anys a partir de la data d'expedició, i efecte en tot el territori nacional. El manteniment d’aquesta capacitació s’ha de mantenir mitjançant activitats de formació continua les quals tenen per objecte assegurar la millora i posada al dia de les habilitats i coneixements inicialment assolits. S’inclou com a activitats de formació la impartició o assistència a cursos, ponències, tallers o jornades científiques o altres activitats anàlogues que estiguin destinades a l’aprenentatge de noves tècniques, mètodes o normativa aplicables a l’experimentació amb animals.
La durada mínima de les activitat formatives per el manteniment de la capacitació són:

 • Funció (a): 20 hores en 8 anys
 • Funció (b): 25 hores en 8 anys
 • Funció (c): 45 hores en 8 anys
 • Funció (d): 40 hores en 8 anys
 • Funció (e): 90 hores en 8 anys
 • Funció (f): 90 hores en 8 anys


Analogia amb les acreditacions del personal segons el Decret 214/1997

El passat 27 de setembre de 2017 la Comissió d’Experimentació Animal va aprovar l’informe sobre les analogies respecte de la normativa catalana i estatal de les qualificacions i les funcions del personal usuari d’animals d’experimentació i d’acord amb la Disposició Addicional segona de la Llei 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per altres finalitats científiques, afegida mitjançant la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, [...]

 • Funció per tenir cura dels animals (antics cuidadors)
 • Funció d'eutanàsia dels animals (antics experimentadors)
 • Funció de realització dels procediments (antics experimentadors)
 • Funció de disseny dels projectes i procediments (antics investigadors)
 • Funció de responsable de la supervisió "in situ" del benestar i les atencions dels animals (antics assessors en benestar animal)
 • Funció de veterinari designat

En aquest sentit, us informem que per tal de poder considerar anàloga la qualificació del personal usuari d’animals d’experimentació del vostre centre, acreditats d’acord amb el Decret 214/1997, amb la/les funció/ns corresponents segons l’Ordre ministerial ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s’estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli els animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d’experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència, les persones interessades poden sol·licitar l’obtenció d’un nou certificat.


El manteniment de la capacitació reconeguda en aquest nou certificat, s’haurà de demostrar en un termini de vuit anys a comptar des del 2 d’abril de 2015 (data de publicació de l’Ordre ECC/566/2015, de 20 de març) sempre i quan no es publiqui una disposició normativa en altres terminis (procediment previst en l’article 20 de l’Ordre ECC/566/2015, de 20 de març).


Per a les persones que tinguin previst exercir aquestes funcions fora de Catalunya, aquesta sol·licitud és especialment rellevant. En cas contrari disposeu actualment fins al 2 d’abril de 2023 per sol·licitar-ho, tenint en compte que en aquesta data s’haurà de demostrar al mateix temps la formació continuada.
La petició es pot presentar de forma telemàtica o presencial.


Us facilitem l’enllaç de la pàg. web on podreu obtenir el formulari (fer clic en l’apartat “per internet”) que cal presentar per a la tramitació telemàtica:

Aplicació

 

 

Aquesta sol·licitud ha de dirigir-se:
Departament: Departament de Territori i Sostenibilitat
Tema: Medi Ambient
Subtema: Medi Natural

 

En el cas de tramitació presencial:

La sol·licitud original i signada (mitjançant instància adjunta) cal presentar-la en el registre de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural o en altre registre oficial o enviar mitjançant correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Secció de Protecció dels Animals de Companyia
C/ Dr. Roux, 80 08017 Barcelona


Contacte

Situat al campus del coneixement, el PCB et facilita els serveis ordinaris bàsics i un entorn privilegiat per al networking. Més de 2.700 investigadors altament qualificats treballen al PCB; uneix-te a la nostra comunitat!


Email: ceea-pcb@pcb.ub.cat
Phone: +34 934 034 859
Website: www.pcb.ub.cat
Address: Baldiri Reixac, 10