Privacy policy

Privacy policy: 

Les dades de caràcter personal recollides a través d'aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita i conforme als principis i drets establerts a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals (LOPD) i la normativa que la desenvolupa, adoptant la Fundació totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seva seguretat.

Les dades personals recollides seran incloses en un fitxer del qual és titular i responsable la Fundació Parc Científic de Barcelona, amb les finalitats que s'especifiquin en cada cas. Els usuaris podran exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, segons el procediment i terminis establerts als articles 23 al 36 del Reglament de Desenvolupament de la LOPD, adreçant un escrit al responsalbe del fitxer al domicili de la Fundació C/Baldiri Reixac 4-8 08028 Barcelona.

I accept the terms*

*Obligatory fields