Oferim serveis científics i tecnològics d'alt valor afegit a les entitats instal·lades al Parc i, mitjançant les nostres Plataformes tecnològiques, també al conjunt de la comunitat investigadora que els sol·liciti.

També ens encarreguem de la gestió dels serveis bàsics de funcionament de laboratoris i oficines, en el marc de la normativa reguladora vigent.

 

Serveis científics i tecnològics

Serveis generals

Plànol de serveis al PCB

Miniatura

Serveis científics i tecnològics

Prestem serveis addicionals i serveis a petició (no inclosos a la tarifa de lloguers)

Per a clients instal·lats

Aquests són els serveis i infrastructures per als clients instal·lats.

Serveis Científics Comuns (SCC-PCB)

Equipament i instal·lacions centralitzades de suport a la recerca que s'utilitzen en règim d'autoservei, assegurant la flexibilitat i l'optimització dels recursos.

Característiques:

 • Sales de cultius cel·lulars, de centrífugues, d'alta velocitat i ultracentrífugues
 • Equipament d'espectroscòpia
 • Equipament  d'histologia
 • Emmagatzematge en nitrogen líquid
 • Servei de purificació de proteïnes
 • Sales fosques
 • Cambres fredes
 • Servei de neteja i esterilització de material

Instal·lació Radioactiva (IR-PCB)

Instal·lació Radioactiva
Posem a l'abast dels investigadors laboratoris específics per treballar amb molècules radioactives. L'IR-PCB disposa de les autoritzacions de funcionament pertinents per part de la Generalitat de Catalunya i el Consell de Seguretat Nuclear.

Sala Comú de Química (SCQ-PCB)

Sala Comú de química

Els investigadors hi trobaran instrumentació útil per a determinats processos químics com:

 

 • Un espectrofotòmetre d'infraroig
 • Un espectrofotòmetre de UV
 • HPLC preparatiu
 • Un sonicador
 • Un concentrador
Més informació:

Tel: +34 934 037 122

pqa-pcb@pcb.ub.cat

Drosòfila

Àrea drosophila
Accés a les sales d'observació ("fly rooms") dotades amb lupes i instal·lació de CO2 per a manipulació i tractament de les mosques, càmeres i armaris climàtics (a 18 i 25ºC). Servei de subministrament de medi de creixement i atenció a les sales relacionades.
Més informació:

Tel: +34 934 037 099

scc-pcb@pcb.ub.cat

Servei de Reaccions especials (SRE-PCB)

Servei de Reaccions Especials

Aquest servei dóna suport a la recerca en els camps de la Química Fina, Química Farmacèutica i Biomedicina. Als seus laboratoris s'hi poden dur a terme activitats que representin un risc alt o bé molèsties importants per al personal que treballa al Parc.

 

El servei consta de tres tipus de laboratoris:

 • Laboratori de productes tòxics i reaccions perilloses
 • Laboratoris d'hidrogenació  1 i 2

 

Funcionen en règim d'autoservei i hi poden accedir tant les empreses i grups de recerca instal·lades al Parc Científic com usuaris externs.

Oberts a la comunitat científica

Oferim serveis a tota la comunitat científica. Els clients instal·lats gaudeixen de descomptes especials.

Plataforma de Proteòmica / Membre PROTEORED

Plataforma de Proteómica

Donem suport, assessorament tècnic i serveis en el camp de la proteòmica, tant als investigadors de centres públics com del sector privat. La Plataforma també desenvolupa projectes propis o en col·laboració amb tercers.

A les instal·lacions del PCB es poden realitzar anàlisis mitjançant l'espectrometria de masses, des de determinació de masses moleculars fins a anàlisis complexos de proteòmica.

Plataforma de Química i Anàlisi (PQA-PCB)

Plataforma de Química i Anàlisi

A través d'aquesta Unitat, creada l'any 2002, oferirim serveis de recerca i desenvolupament (R+D) en els sectors de la indústria químico-farmacèutica, biomèdica, biotecnològica i veterinària, així com a centres i grups d'R+D universitaris d'organismes públics. També desenvolupa projectes propis o en col·laboració amb tercers.

Posem a disposició dels usuaris tecnologia i Know-How per dur a terme projectes de síntesi química de compostos únics o de llibreries de diferents tipus de compostos. També disposem d'equipament i àmplia experiència per realitzar treballs d'anàlisis cromatogràfica i preparació i fraccionament d'extractes naturals.

Estabulari PCB

Estabulari PCB

ESTABULARI PCB:

 

Forma part de l'oferta tecnològica del PCB des de l'any 2.000 amb l'objectiu de convertir-se en referent en la recerca amb model viu. Oferim serveis en recerca, desenvolupament i innovació (R + D + i) a grups de la Universitat de Barcelona (UB) i a empreses ubicades al PCB, però la infraestructura també està oberta a altres centres públics de recerca i a companyies del sector privat.

Les grans línies d'actuació de l'Estabulari són les següents:

 • Suport a la recerca d'universitats o ens públics de recerca
 • Oferta de serveis d'elevat valor afegit per a empreses privades
 • Desenvolupament de projectes propis o col·laboratius , per incrementar Know-How propi 

 

Amb el suport de:
 

 

 

Comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEA)

El CEEA del Parc Científic de Barcelona té la funció de donar compliment a la normativa vigent (RD 53/2013Directiva 2010/63/UEDecret 214/1997/GC, Ordre ECC/566/2015), per les quals es regula la utilització d'animals per a experimentació i altres finalitats científiques.

Segons la normativa s’estableix que "els centres usuaris estan obligats a tenir un comitè d’ètica d'experimentació animal, el qual ha de vetllar per la cura i el benestar dels animals d'experimentació".

El CEEA-PCB, ha estat autoritzat com a òrgan habilitat (OH). Mensualment es reuneix en convocatòria ordinària i en convocatòria extraordinària sempre que la Presidenta ho proposi. En cas de que el CEEA no pugui avaluar tots els projectes inclosos dins d’una sessió, farà una convocatòria extraordinària dins dels 15 dies posteriors.

Més informació:

Tel: +34 934 034 859

ceea-pcb@pcb.ub.cat

Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX-PCB) / Centre TECNIO

UTOX

La UTOX es posiciona com un centre de recerca, innovació i serveis en toxicologia. 
La seva oferta tecnològica és la següent:

 • Toxicologia in vivo i in vitro 
 • Ecotoxicologia
 • Informes d'expert i determinacions analítiques (d'aplicació als sectors farmacèutic, biotecnològic, cosmètic, veterinari, alimentari, químic, sanitari i mediambiental).
 • Disposa del certificat de compliment de BPL per a la realització d'estudis en toxicologia i ecotoxicologia amb medicaments (ús humà i veterinari), productes sanitaris i cosmètics.

Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG)

Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG)

El CNAG-CRG ofereix una àmplia gamma d'aplicacions, incloent la seqüenciació completa de genomes de novo, la re-seqüenciació completa de genomes, la re-seqüenciació de regions concretes, la seqüenciació de ARNm o micro ARN (RNAseq), la localització de llocs d'unió a l'ADN o ARN (ChIPseq), la seqüenciació de epigenomes i la validació de variants genòmiques.

Oferta tecnològica del Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB)

CCITUB

Els CCiTUB presten serveis d'anàlisi, desenvolupament metodològic i assessorament tecnològic en tres àrees principals: Química, Materials i Biociències.

Unitats ubicades al Parc:

Més informació:

Ferran Seco (Responsable Relacions Externes i Assessorament Tecnològic)

Tel: +34 934 021 596

ccitubreat@ccit.ub.edu

Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB)

Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB)

La Unitat Tecnològica de l’ICCUB dona servei a institucions públiques i a  l’industria. Els serveis i equipaments més destacats que ofereix són:

 • Sistema de impressió 3D
 • Laboratoris amb instrumentació electrònica
 • Laboratori de muntatge de PCBs
 • Desenvolupament d’instrumentació electrònica
 • Pre-certificació de compatibilitat electromagnètica
 • Càmera climàtica: assajos i cicles de temperatura
 • Sistema d’assecat i envasat al buit de sistemes electrònics
 • Computació
Més informació:

Ariadna Frutos Javierre

Tel: +34 934 021 588

ariadna@icc.ub.edu

Oferta tecnològica de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

IRB Barcelona

L'IRB Barcelona és una institució de recerca independent i sense afany de lucre dedicada a la biomedicina bàsica i aplicada. El seu objectiu és contribuir a la millora de la qualitat de vida per mitjà de l'aplicació dels avenços en aquest àmbit. 


La recerca biomèdica duta a terme pels grups de l'IRB Barcelona es recolza en una xarxa àmplia de serveis científics que proporcionen tecnologies i plataformes avançades de recerca, algunes de les quals són d'alt rendiment:

 

Més informació:

Jorge Domínguez

Tel: +34 934 037 118

jorge.dominguez@irbbarcelona.org

Plataforma de nanotecnologia de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

IBEC

La Plataforma de Nanotecnologia és una infraestructura per a investigadors acadèmics i industrials, que presta serveis en els camps de la nanociència i la nanotecnologia. Disposa d'una sala blanca classe 10.000 amb equipament científico-tècnic per fabricar i caracteritzar estructures de mides que van des del mil·límetre fins a uns quants nanòmetres.

 

Més informació:

Dr. Isabel Oliveira

Tel: +34 934 020 184

nanotechnology@ibecbarcelona.eu

Oferta tecnològica de l'Institut de Biologia Molecular (IBMB-CSIC)

IBMB-CSIC

L'IBMB posa a l'abast dels investigadors serveis i instal·lacions per proporcionar-los la infraestructura adequada a les seves necessitats. Aquests poden ser compartits amb altres organitzacions o de propietat exclusiva de l'IBMB. Les instal·lacions estan completament equipades amb equips d'última generació i dirigits per personal altament especialitzat.

 

Serveis i instal·lacions:

 

 • Servei de Purificació de Proteïnes
 • Plataforma de cristal·lografia de raigs X 
 • Animal House for Antibody Production
 • Microscòpia de fluorescència avançada

 

Miniatura

Serveis generals

El lloguer d'un dels nostres espais va associat a la prestació de serveis de quota fixa.

Per a clients instal·lats

Activitats de networking

Networking
Facilitem l'accés a oportunitats de negoci dins la Comunitat PCB: col·laboracions amb entitats d'arreu del món, participació en projectes, sessions de networking, jornades formatives, programes de pràctiques i altres activitats que afegeixen valor a la seva estada al Parc. 
Més informació:

Tel: +34 934 034 557

comunicacio@pcb.ub.cat

Comunicació

Serveis de Comunicació del PCB
Oferim els Serveis de Comunicació del PCB per ajudar-te a difondre la teva activitat de recerca. Organitzem rodes de premsa i donem suport en l'organització de jornades i activitats, així com en la relació amb els mitjans de comunicació.
Més informació:

Tel: +34 934 034 518

comunicacio@pcb.ub.cat

Vestuaris

Vestuaris

Posem a disposició dels usuaris del Parc vestidors i armariets per a roba d'ús. Estan ubicats a la planta baixa de l'Edifici Clúster.

Més informació:

Tel: +34 934 037 171

operacions@pcb.ub.cat

Recepció

Recepció de Torres R+D+I

Recepcions: El PCB disposa de serveis de  recepció als seus edificis que són els punts d'informació i atenció als usuaris i visitants.

A més de l'atenció personal i telefònica i la gestió dels accessos, el servei de recepció gestiona i distribueix el correu i missatgeria que arriba per les empreses i institucions i gestiona la reserva dels diferents espais de reunió del PCB, entre altres serveis.

 

Més informació:

Tel: +34 934 037 171

recepciocluster@pcb.ub.cat

Missatgeria i correu

Bústies a les Torres R+D+I

Posem a la teva disposició un servei de missatgeria local, nacional i internacional.


 

Més informació:

Tel: +34 934 037 113

recepciocluster@pcb.ub.cat

Seguretat i accés 24 hores

Seguretat

Posem a l'abast de la comunitat del PCB un servei de vigilància extern que està actiu les 24 hores diàries. Disposem d'un Centre de Control des d'on es gestionen de manera unificada els accessos als edificis i la seguretat dels espais del PCB.

Neteja

Neteja
Gestionem la neteja dels espais amb les pautes que correspongui (diàries, setmanals, mensuals, anuals i extraordinàries).

Manteniment i reformes

Inclou les actuacions preventives i correctives dels sistemes, equips i instal·lacions generals del PCB per garantir-ne el seu correcte funcionament. També coordinem les reformes i adequacions dels espais d'acord amb els requeriments dels usuaris.

Xarxa de veu i dades

Sala de servidors

Telefonia: Els nostres clients poden connectar-se a través de la xarxa ibercom, que ofereix tarifes competitives, trucades gratuïtes entre extensions del PCB i una infraestructura tecnològica puntera.


Xarxa de dades: Dins del preu de lloguer s'ofereixen serveis IP, amb una xarxa amb direccionament privat i serveis telemàtics. 

Més informació:

Tel: +34 934 039 939

sic@pcb.ub.cat

Magatzem

Magatzem
Serveis diaris de recepció, repartiment de mercaderies i correu intern així com d'altres serveis associats: gel sec, trasllats...

Prevenció de riscos i seguretat laboral

Prevenció de riscos i seguretat laboral

Els espais del PCB estan dissenyats amb criteris de seguretat, tenint en compte la prevenció de riscos. Els usuaris reben informació  sobre les actuacions en cas d'emergència i formació sobre els mitjans disponibles. Els edificis disposen de plans d'emergència corresponents.


A més el PCB disposa de:

 

 • un espai d'infermeria, 
 • desfibril·lador cardíac 
 • personal format en primers auxilis
   

Igualment, promou de forma periòdica sessions de primers auxilis amb l'objectiu d'ampliar el nombre de persones que poden fer front a accidents. 

Més informació:

Tel: +34 934 037 101

prevencio@pcb.ub.cat

Subministrament i gestió de gasos tècnics

Subministrament de gasos tècnics
El PCB gestiona de manera centralitzada el subministrament de gasos tècnics habituals de consum per a laboratoris com ara Nitrògen, CO2, Oxigen, Argó, Heli, Hidrògen, Carbògen, aire sintètic, aire comprimit, vuit, etc. Disposem de tancs i centrals d'ampolles als diferents edificis de laboratoris. La logística de reposició de gasos la gestiona el propi PCB.
Més informació:

Tel: +34 934 037 113

manteniment@pcb.ub.cat

Bugaderia de roba de laboratori

Bugaderia de roba de laboratori

Posem a disposició dels clients instal·lats al PCB un servei de rènting de bugaderia (lloguer de bates i neteja) que ofereix un kit de 3 bates personalitzades per a cada usuari amb el logotip del PCB i del client.

 

 

Més informació:

Tel: +34 934 031 992

aserveis@pcb.ub.cat

Gestió de residus

Gestió de residus

Al PCB fem la gestió completa dels residus que es produeixen als laboratoris; es retiren setmanalment i es facturen cada més en base a la producció de cada laboratori. Facilitem els recipients buits per tipus de residus, les etiquetes identificatives i les pautes de classificació.

Els residus recollits s'emmagatzemen al centre i periòdicament es lliuren als gestors corresponents per al seu tractament o disposició final.

Més informació:

Tel: +34 934 037 101

qsma-pcb@pcb.ub.cat

Oberts a clients externs

Aquests són els serveis que oferim al públic extern.

Auditori i Sales de reunions

Comptem amb 17 sales de reunions (capacitat d'entre 5 i 28 persones); l'Aula Félix Serratosa (capacitat per a 70 persones), l'Auditori Antoni Caparrós (capacitat per a 140 persones) i la Sala Dolors Aleu (capacitat per a 120 persones). Totes les sales disposen de WIFI i estan equipades amb material audiovisual de suport.

 

Més informació:

Tel: +34 934 037 171

reservasales-pcb@pcb.ub.cat

Serveis complementaris al lloguer de sales

Serveis complementaris al lloguer de sales

Oferim un gran ventall de serveis complementaris per als nostres espais de reunions, garantint una gestió integral dels actes i jornades.

Disposem d'una gran varietat de càterings i serveis de restauració per reunions de diferents formats; així com serveis audiovisuals per tot tipus d'actes i altres serveis com traducció simultània.

També disposem d'altres serveis per l'organització d'actes i congressos com ara: contractació d'hostesses; gestió i tramitació de reserves hoteleres i de restauració; confecció d'acreditacions, etc.

Més informació:

Tel: +34 934 037 171

reservasales-pcb@pcb.ub.cat

La Botiga del PCB

La Botiga

La Botiga posa a la disposició de tots els usuaris una àmplia gamma de productes d'ús comú en laboratoris (fungible) i d'oficina.

Pots demanar qualsevol material que no estigui en estoc. L'horari és de 9.30 a 13.30 h i de 14.00 a 16.00 h de dilluns a dijous i de 9.30 a 13.30 h i de 14.00 a 15.15 h els divendres.

Aparcament

Aparcament

Aparcament vigilat les 24 hores (accés des de l'av. Dr. Marañón i des de l'interior del PCB). Disposem d'abonaments mensuals i tarifes de rotació bonificades.

Característiques:

 • 512 places de cotxes (14 adaptades i recàrrega per a 11 cotxes elèctrics)
 • 54 places de motos (2 amb recàrrega elèctrica)
 • 21 places de bicicletes

 

Més informació:

Tel: +34 932 017 456

parkpcb@esmapark.com

Restaurant

Disposem de dos restaurants-cafeteria amb capacitat per a 50 i 244 persones, respectivament, i amplies terrasses.

CityPaq

CityPaq

A les Recepcions dels edificis Clúster II, Torres i Hèlix s'han instal·lat dispositius CityPaq, servei gestionat per Correus, per a facilitar l'entrega i la devolució de paqueteria personal.

Més informació:

Qualitat i certificacions

ISO 14001:2015

Per la gestió ambiental dels edificis i instal·lacions del Parc Científic de Barcelona.

 

ISO 9001:2015

Serveis certificats:

 

- Serveis Científics Comuns (SCC), Instal·lació Radioactiva (IRA) i Servei de Reaccions Especials (SRE), per les seves activitats de prestació de serveis científics de suport (Manteniment d'equipament científic i instal·lacions i serveis d'atenció a l'usuari de laboratori)

- Servei generals: servei de comunicació i difusió de la ciència, recepció i atenció a l'usuari; recepció i distribució de mercaderies; condicionament d'espais i reformes; servei de manteniment; botiga i serveis afins (bates, gel sec i nitrogen líquid); servei d'informàtica i comunicacions; gestió de residus; neteja; vigilància i seguretat.

 

Certificat de Bones Pràctiques de Laboratori

La Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX) del PCB disposa de la certificació de compliment dels principis de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) (segons RD 1369/2000) per a la realització d’estudis de toxicologia i d’ecotoxicitat amb medicaments (d’ús humà i veterinari), productes sanitaris i cosmètics.

 

 

Política Estratègica de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient [+]

Acompliment ambiental [+]