Dades del titular del lloc web: 
Dominis: http://www.pcb.ub.cat; http://www.pcb.ub.es; http://www.pcb.ub.edu 
Titular: Fundació Parc Científic de Barcelona 
Domicili: Baldiri Reixac 4-8 08028 Barcelona
Telèfon: + 34 93 4029060
Fax: + 34 93 4029063
E-mail: info@pcb.ub.cat
Dades registrals: Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de Barcelona nº 1.149
C.I.F: G61482832


Condicions generals d'ús dels llocs web: www.pcb.ub.cat, www.pcb.ub.es, www.pcb.ub.edu

Finalitats d'aquest lloc web: 
El present lloc web té la finalitat de donar a conèixer la Fundació Parc Científic de Barcelona (PCB), i facilitar informació dels serveis que es presten i sobre les activitats que es duen a terme en aquest, així com l'accés a informació relativa a altres entitats ubicades o vinculades amb el PCB. 

Acceptació de les condicions d'ús: 
L'accés a aquest lloc web o la seva utilització, atribueix a la persona que el du a terme la condició d'usuari i per tant implica l'acceptació expressa i sense excepcions per part seva de les presents Condicions generals d'ús, tot essent responsabilitat dels usuaris conèixer-les. 

El PCB es reserva el dret de modificar les presents Condicions generals, així com de realitzar canvis sense avís previ en l'operativitat del lloc web i, en general, dels elements que integrin seu disseny i configuració. 

Exempció de responsabilitat: 
La informació que consta al present lloc web es posa a disposició dels usuaris com a informació pròpia i de tercers. El PCB posa els mitjans raonables per tal de comprovar que aquesta informació sigui exacta, completa, idònia i actual. No obstant això el PCB no garanteix ni es responsabilitza de la fiabilitat absoluta de la informació que publicada ja que aquesta pot estar subjecta a errors (incloent errors tipogràfics).

El PCB no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin operatius en tot moment, reservant-se el dret de suspendre temporalment la seva operativitat, sense necessitat d'avís previ, per tal d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del web. 

El PCB no garanteix que la web i el servidor no estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al lloc web per part de l'usuari o per l'impossibilitat d'accedir-hi. 

Ús de lloc web, dels seus continguts i serveis: 
L'ús del present lloc web té caràcter gratuït i la seva utilització no requereix cap registre per part de l'usuari. 

Els usuaris hauran d'utilitzar el present lloc web de forma correcta, d'acord amb aquestes Condicions generals, amb la legislació vigent i la bona fe i no utilitzaran la informació, activitats o serveis que el PCB posa a la seva disposició per dur a terme activitats contràries a les lleis, la moral o l'ordre públic. 

Per utilitzar el portal els menors d'edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Els usuaris no realitzaran a través del lloc web cap acció que pugui causar dany o alteracions en els seus continguts, no obstaculitzaran el bon funcionament del lloc web ni causaran problemes tècnics, transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment el lloc web. 

D'altra banda queda prohibit l'establiment per terceres persones d'enllaços entre la seva pàgina web i la pàgina web del PCB mitjançant "framing", "inlining" o qualsevol altre mitjà que pugui portar a confusió als usuaris respecte a la titularitat del lloc web o dels seus continguts. 

En cap cas el PCB serà responsable de l'ús inadequat d'aquest lloc web o dels seus continguts, o de les conseqüències que l'esmentat ús pugui originar. 

Dret d'exclusió:
El PCB es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions generals. 

Dades de navegació:
El Sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per l'usuari per connectar‐se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web.

El PCB no utilitza "cookies" o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar als usuaris l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica, o per medició i dades d'audiències anònimes. L'usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal•lat al seu ordinador. En cas que no accepti les cookies és possible que la pàgina web no funcioni correctament.

Política de privacitat: 
L'accés als serveis i activitats que s'ofereixen a través d'aquest lloc web, pot estar condicionat a la complimentació d'un formulari de registre o l'enviament d'un correu electrònic.

La complimentació de dades personals no és obligatòria. En tot cas els usuaris que facilitin les seves dades personals seran els únics responsables de garantir la seva veracitat i autenticitat. 

Les dades de caràcter personal recollides a través d'aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita i conforme als principis i drets establerts a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals (LOPD) i la normativa que la desenvolupa, adoptant la Fundació totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seva seguretat. 

Les dades personals recollides seran incloses en un fitxer del qual és titular i responsable la Fundació Parc Científic de Barcelona, amb les finalitats que s'especifiquin en cada cas. Els usuaris podran exercitar els seus drets d'accés, cancel•lació, rectificació i oposició, segons el procediment i terminis establerts als articles 23 al 36 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, adreçant un escrit al responsable del fitxer al domicili del PCB, C/Baldiri Reixac 4-8 08028 Barcelona.

Llei aplicable i jurisdicció: 
Les presents Condicions generals i totes les relacions que s'estableixin entre l'usuari i el PCB derivades de l'ús d'aquest lloc web es regiran per la legislació espanyola. 

La Fundació Parc Científic de Barcelona i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a aquelles qüestions que puguin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de l'ús del present lloc web, o de la interpretació, aplicació i compliment de les presents condicions generals.

LLICÈNCIA Creative Commons

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, vídeos, so, marques, logotips i signes distintius, i qualsevol altre contingut, són propietat del PCB o dels organismes vinculats a aquest o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts al PCB, i estan protegits per les lleis nacionals i internacionals sobre propietat intel•lectual i industrial:

En conseqüència queda prohibit reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar, tractar, enviar, carregar arxius o explotar la totalitat o una part dels continguts d'aquest lloc web amb finalitats públiques o comercials, sense l'autorització expressa i per escrit del PCB, excepte si es diu expressament el contrari. 
L'accés, navegació i ús d'aquest lloc web per l'usuari no implica en cap cas la renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial per part del PCB dels esmentats drets.
Com a excepció de l'anterior els textos propietat del PCB publicats a l'apartat "Notícies" d'aquest lloc web poden ser utilitzats per tercers en els termes de la següent llicència Creative Commons:
  
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons 
El PCB es reserva el dret a exercitar les accions judicials civils i/o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques que violin qualssevol dels drets de propietat intel·lectual i industrial aquí esmentats.