Català | Español | English


Cátedra UNESCO de Bioética UB


Web Médica Acreditada. Ver más información
Normativa bàsica
 • Declaracions i convenis internacionals
 • Unió Europea
 • Constitució Espanyola
 • Legislació espanyola (general i autonòmica)
 • Documents
 •  


  Declaracions i convenis internacionals

 • Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans, UNESCO (2005)
 • Declaració Universal sobre les dades genètiques humanes, UNESCO (2003)
 • Declaració Universal sobre el Genoma i els Drets Humans, UNESCO (1997)
 • Conveni per a la protecció dels Drets Humans i la dignitat de l'ésser humà amb respecte a les aplicacions de la Biologia i la Medicina (Conveni sobre Drets Humans i Biomedicina), CONSELL D'EUROPA
 • Declaració Universal dels Drets Humans
 •  


  Unió Europea

 • Mapa de cèl·lules mare a Europa: legislació, notícies, esdeveniments, iniciatives i centres d'investigació. Participació de l'Observatori de Bioètica i Dret UB, a través de la Dra. Itziar de Lecuona, en l'actualització legislativa per al cas espanyol.
 • Carta dels Drets Fundamentals de la Unió Europea, Brussel·les, 21 de Setembre de 2000
 •  


  Constitució Espanyola

 • Constitució Espanyola, de 27 de Desembre de 1978 (BOE núm. 311, de 29 de Desembre)
 •  


  Legislació espanyola (nacional i autonòmica)

 • Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació
 • Llei 2/2010, de 8 d'abril, de Drets i Garanties de la Dignitat de la Persona al Procés de Mort
 • Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs
 • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública (Catalunya)
 • Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici
 • Llei 14/2007, de 3 de Juliol, d'Investigació Biomèdica
 • Llei 14/2006, de 26 de Maig, sobre Técniques de Reproducció Humana Asistida
 • Llei 16/2003, de 28 de Maig de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut
 • Llei 41/2002, de 14 de Novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica
 • Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • Llei 42/1988, de donació i utilització d'embrions i fetus humans o de les seves cèl·lules, teixits o òrgans
 • Llei 5/1995, de 21 de Juny, de Protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques
 • Llei 14/1986, General de Sanitat
 •  


  Documents

 • Carta de Drets i Deures dels Ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària
 • Informe Belmont, de 30 de Setembre de 1978 (The National Comission for the Protection of Humans Subjects of Biomedical and Behavioral Research) [també la versió original en anglès].
 • Declaració d'Hèlsinki. Recomanacions per a Orientar als Metges en els Treballs d'lnvestigació Biomèdica amb Subjectes Humans, adoptada per la 18ª Assemblea Mèdica Mundial (Hèlsinki, Finlàndia, Juny de 1964)
 • Codi de Nuremberg (1946)
 • Cuadern de la Bona Praxis Nº4. La grip, la grip aviar i l'amenaça d'una pandèmia gripal. Maig 2006
 • © 2015 Universitat de Barcelona                 Observatori de Bioètica i Dret. Parc Científic de Barcelona. C/Baldiri Reixac 4-6, torre D, 4º. 08028 Barcelona. Tel/Fax (+34) 93 403 45 46.